zurück

Kadenzen in Bb-Dur
Grundkadenz: I - IV - V - I

X:1
T:Kadenz in Bb-Dur
T:Grundkadenz: I - IV - V - I
M:4/4
L:1/4
%%staves [(1 2) 3]
K:Bb
V:1
"Bb"x2"Eb"x"F"x|"Bb"x4|| x4|x4|| x4|x4||
V:2
[B,DF]2[B,EG][A,CF]|[B,DF]4|| [DFB]2[EGB][CFA]|[DFB]4|| [FBd]2[GBe][FAc]|[FBd]4||
V:3 bass
B,,2E,F,|B,,4|| B,,2E,F,|B,,4|| B,,2E,F,|B,,4||

Kadenz mit 6. Stufe: I - VI - IV - V - I

X:2
T:Kadenz in Bb-Dur
T:Kadenz mit 6. Stufe: I - VI - IV - V - I
M:4/4
L:1/4
%%staves [(1 2) 3]
K:Bb
V:1
"Bb"x"Gm"x"Eb"x"F"x|"Bb"x4|| x4|x4|| x4|x4||
V:2
[B,DF][B,DG][B,EG][A,CF]|[B,DF]4|| [DFB][DGB][EGB][CFA]|[DFB]4|| [FBd][GBd][GBe][FAc]|[FBd]4||
V:3 bass
B,,G,E,F,|B,,4|| B,,G,E,F,|B,,4|| B,,G,E,F,|B,,4||

Kadenz mit 6. Stufe (Variante): I - VI - II - V - I

X:3
T:Kadenz in Bb-Dur
T:Kadenz mit 6. Stufe (Variante): I - VI - II - V - I
M:4/4
L:1/4
%%staves [(1 2) 3]
K:Bb
V:1
"Bb"x"Gm"x"Cm"x"F"x|"Bb"x4|| x4|x4|| x4|x4||
V:2
[B,DF][B,DG][CEG][A,CF]|[B,DF]4|| [DFB][DGB][EGc][FAc]|[DFB]4|| [FBd][GBd][Gce][FAc]|[FBd]4||
V:3 bass
B,,G,C,F,|B,,4|| B,,G,C,F,|B,,4|| B,,G,C,F,|B,,4||

Kadenz mit 3. Stufe: I - III - VI - VI - V - I

X:4
T:Kadenz in Bb-Dur
T:Kadenz mit 3. Stufe: I - III - VI - VI - V - I
M:4/4
L:1/4
%%staves [(1 2) 3]
K:Bb
V:1
"Bb"x"Dm"x"Gm"x"Eb"x|"F"x2"Bb"x2|| x4|x4|| x4|x4||
V:2
[B,DF][A,DF][B,DG][B,EG]|[A,CF]2[B,DF]2|| [DFB][DFA][DGB][EGB]|[CFA]2[DFB]2|| [FBd][FAd][GBd][GBe]|[FAc]2[FBd]2||
V:3 bass
B,,D,G,E,|F,2B,,2|| B,,D,G,E,|F,2B,,2|| B,,D,G,E,|F,2B,,2||

Kadenz mit 3. Stufe (Variante): I - III - VI - II - V - I

X:5
T:Kadenz in Bb-Dur
T:Kadenz mit 3. Stufe (Variante): I - III - VI - II - V - I
M:4/4
L:1/4
%%staves [(1 2) 3]
K:Bb
V:1
"Bb"x"Dm"x"Gm"x"Cm"x|"F"x2"Bb"x2|| x4|x4|| x4|x4||
V:2
[B,DF][A,DF][B,DG][CEG]|[A,CF]2[B,DF]2|| [DFB][DFA][DGB][EGc]|[FAc]2[DFB]2|| [FBd][FAd][GBd][Gce]|[FAc]2[FBd]2||
V:3 bass
B,,D,G,C,|F,2B,,2|| B,,D,G,C,|F,2B,,2|| B,,D,G,C,|F,2B,,2||